X

نام واحد : تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی مسئول : مهندس فاطمه سلطانی

تعداد پرسنل : 1 نفر

 

شرح وظایف :

 

 
برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان.
جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی
پیگیری وانجام امور مربوط به واحد مهندسی پزشکی در زمینه حاکمیت بالینی
مستند سازی و تجزیه وتحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه
نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی
تهیه دستور العمل های نگهداری اثر بخش و بهینه تجهیزات پزشکی
تهیه دستور العمل ها ی نگهداری پیشگیرانه ونظارت بر آنها
ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر ان
نظارت برقراردادهای خدمات پس از فروش
نظارت برنقل و انتقال تجهزات پزشکی
نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهزات پزشکی
پیشنهاد بودجه نگهداشت تجهزات پزشکی مرکز
کنترل و نظارت بر ورود و خروج تجهزات پزشکی مرکز
نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای(اعم از خرید،نگهداری،کالیبراسیون وتعمیر)
عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان.
ارائه گزارش عملکرد یکساله"اسنفد ماه هر سال" به اداره تجهزات پزشکی از طریق مدیریت مرکز.
جمع بندی و الویت بندی نیازهای تجهزات پزشکی بیمارستان براساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان از طرف دانشگاه و انعکاس به
اداره تجهیزات پزشکی در ابتدای هر سال و یا حسب مورد
نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهزات پزشکی به ویژه در خصوص اقلام که دارای تاریخ انقضاء هستند و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز
به شرایط ویژه دارند.
ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهزات پزشکی از
سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR)و اجرای آنها.
تامین ابزار،تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها،آزمایشها،تعمیرات واقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به
انجام آنها ضرورت پیدا می کند وبه سادگی قابل برطرف شدن هستند.
حفظ و تکمیل سوابق فنی دستگاههای در حال بهره برداری در مرکز
طراحی و تهیه فرمهای مورد نیاز.
برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک
برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای انها.
برنامه ریزی آموزشی کاربری تجهزات پزشکی در مرکز و تهیه دستور العملهای کاربردی حسب نیاز
ایجاد و به روز رسانی کتابخانه تخصصی تجهیزات پزشکی اعم از کاتولوگ،کتب،مجلات و اسناد فنی
کنترل ونظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهزات پزشکی
حضور در نمایشگاه های تخصصی وسمینار های علمی مرتبط.
انجام وظایف و امور محوله تحت نظارت مدیر بیمارستان