دفتر بهبود کیفیت

دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی با حضور 2نفر کارشناس در بیمارستان فعالیت می نماید:

1- خانم الهام بوشهری  کارشناس اداره امور بیمارستانها ( مسئول دفتر بهبود کیفیت )

2- خانم زهرا تولیده   کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


جستجو