تاریخچه بیمارستان حداقل


 

به نام خدا

 

بنای اولیه مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی(ره)  ایلام در زمان طاغوت برای هتل ایرانگردی ساخته شده بود و در سال 1369توسط مرکز پزشکی بنیاد شهید با تغییرات کلی بیمارستان امام خمینی(ره) احداث و در سال 1374 ضمن تغییر نام به بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) با تجهیزات و پرسنل تحویل دانشگاه علوم پزشکی گردید و در سال 1382-1383 آن را با تغییرات کلی تعمیر نمودند. 

جستجو