X

پری کرمی

نا م و نام خانوادگی

مترون بیمارستان

سمت

کارشناسی ارشد پرستاری

رشته تحصیلی

۳۳۳۳۸۲۵۵-۰۸۴

تلفن تماس

 

پست الکترونیک

تاریخ تولد : ۱۳۵۰

محل تولد: شهرستان ایلام استان ایلام

سال استخدام:۱۳۷۳

سوابق اجرایی

Ø       مسئول بخش انکولوژی

Ø       مسئول بخش اورژانس

Ø       مسئول بخش تالاسمی

Ø       مربی دانشجویان پرستاری و هوشبری

Ø       سوپروایزر بالینی از سال ۸۵

Ø       دبیر کمیته خطاهای پزشکی

Ø       منتخب دوره چهارم انتخابات نظام پرستاری

Ø       رییس هییت مدیره دوره چهارم نظام پرستاری

 

 

 

اهداف استراتژيک دفتر پرستاري

-محاسبه نيروي پرستاري مورد نياز، بكارگيري و تعيين صلاحيت حرفه اي و عمومی كادر پرستاري

 -محاسبه و چينش پرسنل در هر نوبت كاري متناسب با تعداد بيماران و حجم كار در بخشها

-  ارزيابي عملكرد پرستاران و اثربخشي مراقبت­هاي پرستاري

-اجرا و پايش بهبود كيفيت و مداخلات اصلاحي با شاخص­هاي عملكردي اختصاصي، قابل اندازه­گيري و واقع بينانه و با زمان­بندي مشخصي

-بازنگري و اجراي خط مشي ها و اقدامات درماني مربوط به بيمارستان 

 

 

-برنامه ریزی درزمینه ارتقاکیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارایه خدمات به مددجویان

2-گردآوری اطلاعات از:

-مرکز شامل:نمودار سازمانی مصوب،هدف،نوع فعالیت،گزارشات ماهیانه و سالیانه ،گزارش حسابرسی پرستاری،پرونده های کارکنان ،مصاحبه با کارکنان

-مددجویان :برحسب نوع بستری،نیاز مراقبتی،خدمات ارائه شده

-منابع شامل نیروی انسانی(پرستاران ،بهیاران،کمک بهیاران،تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته)ساختار فیزیکی،امکانات و تجهیزات

3-ارتباط فعال با نهادهای سیاستگزار

4-تعیین اهداف(کوتاه مدت،میان مدت،دراز مدت)مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط

5-تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

6-برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون(آموزشی،پژوهشی،کنترل و نظارت کنترل عفونت و...)

7-ارائه راهکار بهینه به مسئول مافوق  و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

8-تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

9-ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی،درمانی و توانبخشی مرکز

10-جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

11-ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروههای پرستاری

12-مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

13-تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

14-مشارکتدرطرحهایپژوهشی

15-برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت(کنترل عفونت)

16-انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

17-ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط

18- برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

19-تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

20-بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

 • تهيه چك ليست استاندارد جهت بازدید از بخش های بالینی بیمارستان و اعلام نواقص به رياست بيمارستان به منظور مداخله در رفع آنها.
 • برآورد نیروی انسانی  بخش ها به صورت دو ماه یکبارو محاسبه كمبودهاي نیروی درمانی ْ پاراکلنیک و خدماتی  و ارسال به معاونت محترم انشگاه
 • كنترل و اطمينان از وجود تجهيزات و وسايل مورد نظر براي ارايه مراقبت مناسب از بيماران شامل: تجهیزات ضروری بخش ، يخچال جداگانه براي داروها و كاركنان، وسايل حفاظت فردي، وسايل مناسب جهت دفع وسايل نوك تيز به تعداد كافي و وسايل
 • اجرا طرح رضايتمندي بيماران در بخش­ها به صورت مصاحبه چهره به چهره
 • بررسی مشکلات اورژانس سرپایی و بستری و تصمیم گیری جهت برطرف شدن موانع و مشکلات
 • برنامه ريزي براي دسترسي آسان به خدمات پاراكلينيكي در صورتي كه اين خدمات در خود بيمارستان ارايه نشوند.
 • تهيه شناسنامه براي كليه بخش ها با امكان ارايه كليه مشخصات بخش­ها به لحاظ نقشه، پرسنل، وضعيت آموزش، كنترل عفونت، صورتجلسات، گزارش بازديدها...
 • برنامه ريزي براي برگزاري كلاس هاي آموزشي لازم در زمينه اجراي صحيح احياي قلبي ريويواستفادهازدفيبريلاتور،ونتيلاتوروسايرتجهيزات تخصصي واحد مربوطه
 • برنامه ريزي بازديد دسته جمعي از بخش ها در شیفت­ها ( از مسئول بخش های محترم نیز در بازدیدها استفاده می شود)  ارايه گزارش بازديد به سرپرستاران به جهت رفع نواقص.
 • مصاحبه با كاركنان جهت تعيين توانمندي در توزيع به بخش­هاي مختلف
 • برگزاري جلسات مرتب اعتباربخشي با سرپرستاران و ارسال صورتجلسات به بخش­ها جهت اطلاع همكاران محترم
 • برنامه ­ريزي و برگزاري كميته­هاي بيمارستاني
 • برگزاري كلاس­هاي آموزشي جهت پرسنل
 • كنترل و بازبيني ترالي اورژانس و تجهیزات پزشکی در بخش­ها و در صورت نقص و خرابي جايگزين كردن تجهيزات جديد
 • كنترل نظارت در زمينه برخوردهاي تشويقي و تنبيهي (تشویق و تنبیه پرسنل پس از جمع آوری و مطرح شدن در جلسه انجام می شود)
 • تنظيم برنامه گروه احياء به صورت ماهیانه­و نصب در محل مناسب و قابل رويت بر روي تابلوي اعلانات در بخش­ها.
 • كنترل پذيرش، انتقال و ارجاع بيماران درون و برون بيمارستاني