X

نام واحد : اداره امور اداری

نام و نام خانوادگی رئیس : خانم فاطمه صیادی

 

 

 

  شرح وظایف:

ثبت جریان نامه های وارده و ثبت جریان نامه های صادره

تایپ نامه های اداری

بایگانی مدارک و نامه های وارده و صادره

رسیدگی به فرآیند استخدام

ارتقاء طبقه و رتبه،مرخصی ها، ماموریت ها،بیمه و رفاه

انجام و رسیدگی به امور ماموریت آموزشی پرسنل،انجام ارزشیابی سالیانه پرسنل،ثبت آموزش پرسنل

تهیه شناسنامه آموزشی و سایر امور مربوط طبق شرح وظایف