X

نام واحد : پذیرش

نام و نام خانوادگی مسئول : آقای هواسی

تعداد پرسنل : 5 نفر

 

 

 

از آنجایی که بخش پذیرش اولین گام جهت ورود بیماران به مراکز درمانی است به این نام خوانده می شود اما وظیفه حفظ مدارک مربوط به بیماران ترخیص و فوتی،مسئولیت انتقال بیماران،دادن اطلاعاتی درباره شرایط بیمار به وی نیز به عهده واحد پذیرش می باشد.

فعالیت های واحد پذیرش:

·         پذیرش صحیح بیماران بصورت 24 ساعته

·         ثبت دقیق اطلاعات هویتی بیمار و شناسایی بیماران در زمان پذیرش

·         نوبت دهی بیماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفیت بخش ها

·         ارتباط و هماهنگی با واحدهای ترخیص، مدارک پزشکی، اسناد پزشکی در خصوص تایید برخی اعمال جراحی

·         انجام هماهنگی لازم جهت جابجایی و انتقال بیماران از یک بخش به بخش دیگر

·         هماهنگی و ارتباط با پزشکان جهت نوبت دهی صحیح و بستری بیماران و جلوگیری از لغو اعمال جراحی

·         هماهنگی و ارتباط با اتاق عمل جهت برنامه آنکال و اتاق عمل پزشکان

·         راهنمایی بیماران جهت به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و انجام اقدامات پاراکلینیکی قبل از بستری شدن

·         اخذ رضایت نامه های مورد نیاز از بیماران یا سرپرست قانونی آنان

·         معرفی بیماران به اداره بیمه خدمات درمانی جهت دریافت دفترچه بیمه درمانی

پذیرش بیمارستان نکات ذیل را در ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین رعایت می نماید:

·         هرگونه استفاده از دفترچه بیمه افراد دیگر غیر قانونی می باشد و واحد پذیرش با جدیت برخورد و پیگیری خواهد کرد.

·         پرداخت هزینه اولیه بصورت علی الحساب در موارد غیر اورژانس ضروری است.

·         تحویل کپی از برگ اول دفترچه بیمه بیمار به واحد پذیرش الزامی است.

·         پذیرش بیماران اورژانس در صورت همراه نداشتن دفترچه بصورت آزاد و تحویل دفترچه در اسرع وقت جهت استفاده از بیمه و  پرداخت مابه تفاوت