X
نام و نام خانوادگی واحد : کنترل عفونت
نام و نام خانوادگی مسئول : خانم سونیا حاتمی نژاد
تلفن : کارشناسی پرستاری
پست الکترونیک : s.hataminezhad1354@yahoo.com

شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت:
1. شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
2. بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني
3. همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي
4. شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود
5. تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
6. ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان
7. نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت
8. بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم
9. تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت
10. نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور
11. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود
12. همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاي
13. شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه

شرح وظايف پرستار كنترل عفونت:
1.شناسايي موارد عفونت بيمارستاني بر اساس تعاريف استاندارد NNIS براي چهار عفونت شايع و گزارش منظم آنها با فرم هاي مربوطه به مركز بهداشت شهرستان.
2. بررسي نوع عفونت و ميكروارگانيسم عامل آن.
3.مشاركت در آموزش پرسنل درماني و خدماتي در رابطه با راههاي پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني.
4.برنامه هاي آموزشي براي بيماران و همراهان آنها در زمينه هاي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني از طريق توزيع پمفلت،پوستر و ارائه آموزش هاي چهره به چهره.
5.شركت در نظام مراقبت از عفونت هاي بيمارستاني.
6.بيماريابي با استفاده از فرم مخصوص و پس از تشخيص وتعيين كد بيماري فرم شماره يك را تكميل و ارائه به كميته كنترل عفونت بيمارستان.
7. آموزش و توجيه سرپرستاران بخشها و سوپروايزر آزمايشگاه براي گزارش موارد مشكوك به عفونت بيمارستاني به تيم كنترل عفونت.
8 .مشاركت پژوهشي در زمان بروز اپيدمي.
9.همكاري و مشاركت با كارشناس بهداشت محيط و كميته كنترل عفونت بيمارستان و شهرستان براي انجام بازديدهاي نظارتي و ارزيابي.
10. ارائه پروتكل هاي درمان با آنتي بيوتيك بر اساس مصوبات كميته كنترل عفونت بيمارستان، شهرستان و دانشگاه به بخشهاي مختلف براي مقابله با مقاومت آنتي بيوتيكي.
11. ارائه پيشنهادات اصلاحي براي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني به كميته كنترل عفونت بيمارستان.
12.كمك به ارزيابي فعاليتهاي بخش هاي بيمارستان در زمينه اقدامات پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني بر اساس چك ليست هاي نظارت و ارزشيابي يكسان مصوب كميته كشوري.
13.پيگيري انجام اقدامات لازم پس از آسيب هاي ناشي از اجسام تيز و برنده آلوده در كادر بهداشتي.
14.همكاري و هماهنگي باساير كميته هاي بيمارستاني در زمينه اهداف مشترك.
15.ارائه نظرات مشورتي و كارشناسي مربوط به بهداشت.
عفونت : پدیده ای است که میزبان بدلیل تهاجم ورشد وتکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.
عفونت بیمارستانی : عفونتی است که به صورت محدود یا منتشر ودر اثر واکنش های بیماری زای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن در بیمارستان ایجاد می شود به شرطی که :
 حداقل 48تا 72 ساعت بعداز پذیرش بیمار دربیمارستان ایجاد شود
 در زمان پذیرش ، فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره نهفتگی خود نباشد
 معیار های مرتبط با عفونت های اختصاصی (کد مربوطه) را جهت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد .
چهار نوع عفونت بر اساس تعاریف استاندارد NNIS بررسی می شود .
1- عفونت ادراری ( کد UTI)
2- عفونت خونی (کدBSI)
3- عفونت جراحی ( کد SSI)
4- - عفونت تنفسی (پنومونی )کد (PNEU)
اهداف کلی از کنترل عفونت های بیمارستانی
1- کاهش مرگ ومیر ، ابتلا وعوارض ابتلا به عفونت های بیمارستانی
2- کاهش هزینه های بیمارستانی از طریق کاهش میانگین بستری وکاهش مداخلات درمانی
3- تامین حفظ وارتقاء سلامت افراد جامعه ورضایتمندی آنان از طریق کنترل عفونت های بیمارستانی .
پنج نکته کلیدی در کنترل عفونت های بیمارستانی :
 بروز عفونت های بیمارستانی در هر بیمارستان غیر قابل انکار است .
 اغلب عفونت های بیمارستانی قابل پیشگیری اند.
 در بروز عفونت های بیمارستانی در یک بیمارستان تمام کارمندان شریک وسهیم هستند (نگهبان تا رئیس بیمارستان )
 در پیشگیری وکنترل عفونت در یک بیمارستان تمام کارکنان آن به اندازه سهم خود باید ایفای نقش کنند .
 برای پیشگیری وکنترل عفونت نیازمند اطلاعات معتبر وصحیح از وضعیت این عفونت ها وعوامل موثر بر آن هستیم .
روشهاي انتقال عوامل بيماريزا به ترتيب اهميت آنها در بروزعفونتهاي بيمارستاني :
1-انتقال تماسي غيرمستقيم : در اين روش عوامل واسطه مثل سطوح آلوده و دستهاي پرسنل ، نقش ناقل را در انتقال عوامل بيماريزا ايفاميكنند.
2-انتقال خود به خودي :
در اين روش به دنبال روشهاي تشخيصي و درماني تهاجمي و يا تضعيف سيستم ايمني بيمار، جابجايي و تغيير فلور نرمال بدن موجب افزايش قدرت تهاجم آن و بروز عفونت ميگردد.
3-انتقال تماسي مستقيم :
در اين روش عوامل بيماريزا به دنبال تماس مستقيم بيمار با فرد سالم منتقل ميشوند.
مثال :انتقال عامل بيماري حصبه از فرد بيمار به فرد سالم به دنبال تماس مستقيم )مثل دست دادن (
4-انتقال از طريق ذرات معلق در هوا:
در اين روش به دنبال عطسه يا سرفه،ذراتي به قطر كمتر از 10 ميكرومتردر فضا پخش شده و به طور معلق باقي ميمانند و يا در حالت (Droplet) بیش از 10 ميكرومتر هستند مانند سرخجه و آنفلونزا
5-انتقال از طريق منبع آلوده مشترك:
در اين روش عامل بيماريزا از ابزار آلوده به بيمار منتقل ميگردد.
مثال :آلودگي دستگاههاي تنفس مكانيكي و انتقال عامل بيماريزا از دستگاه به بيماران
راهكارهايي جهت پيشگيري از انتقال عوامل بيماريزا:
1- شستن دست :
بعد از تماس دست ( با دستكش يا بدون دستكش) با خون ، مايعات بدن ،ترشحات ، مواد دفعي و لوازم آلوده دستها را بشوييد. دستها بايد بلافاصله بعد ازدر آوردن دستكش و در فاصله بين تماس با بيمار شسته شوند.
2- استفاده از وسايل محافظت كننده شخصي مثل دستكش ، گان ، عينك ،ماسك و ...
3- امحاء صحيح پسماندهاي بيمارستاني
4- ترياژ و بستري بيماران مبتلا به بيماريهاي عفوني بالقوه مسري در اتاقهاي يك نفره
5- ضدعفوني كليه ابزاري كه جهت درمان و مراقبت از بيماران مورد استفاده قرار گرفته اند
6- ضدعفوني سطوح بيمارستاني
7- تعويض و جابجايي صحيح ملحفه بيماران
8- رعايت احتياطهاي لازم جهت تزريق بي خطر
9- رعايت اصول پيشگيري كننده در برابر انتقال عوامل بيماريزا از طريق خون مثل آموزش پرسنل ، انجام واكسيناسيون و تيتراژ دوره اي براي بيماريها يي از قبيل هپاتيت B.