سامانه الکترونیکی پیشنهادات

همکار گرامی:

  بازخوردهای مناسب و مستمر از جانب شما می تواند سبب بهبود کیفیت خدمات گردد، لذا با پیشنهادات ارزنده خود این امکان را فراهم آورید،پیشنهادات مناسب و قابل اجرا مورد تقدیر و تشویق قرار خواهد گرفت.


ارسال      
جستجو