X

منشور

منشور حقوق بیمار

1- دریافت مطلوب خدمات سلامت ،حق بیمار است.

ارائه خدمات سلامت باید:

-شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ،اعتقادات و فارغ از هر گونه تبعیض از جمله :قومی ،مذهبی،نوع بیماری و جنسیتی باشد.

-در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

- در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانسی)،ارایه خدمات بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد. در موارد غیر فوری بر اساس ضوابط تعیین شده باشد.

- در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانسی)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد ،لازم است پس از ارایه خدمات ضروری و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.

2- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

محتوای اطلاعات شامل :

-ارایه آموزش های ضروری برای استمرار درمان

- اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب ،درد و ویژیگی های فردی وی از جمله زبان ،تحصیلات و... در اختیار وی قرار گیرد.

- بیمار میتواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پروندهبالینی خود دسترسی داشته ،تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

-ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

3- حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

محدوده انتخاب و شرایط  تصمیم گیری درباره موارد ذیل میباشد:

- انتخاب پزشک معالج و مراکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط.

- نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور.

- پس از ارائه اطلاعات ،زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

4- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

- رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثناء کرده باشد.

- در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی فراهم گردد.

- فقط بیمار ،گروه درمانی ، افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی میشوند میتوانند به اطلاعات پرونده بیمار دسترسی داشته باشند.

- بیمار حق دارد در کلیه مراحل تشخیصی از جمله معاینات ،فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.

5- دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

- هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.

- بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه شوند.

- خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات ،مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران گردد.